Av[`i

yh

ݒn@ Fmys
vprFh
ʐρF5,000u

photo:Kozo Takayama